Zaloguj się, żeby podać
dane niezbędne
do przekazania nagród


WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI „iKONTO Z BONUSEM” I ODBIERZ 100 ZŁ PREMII


Możesz otrzymać 100 zł premii od Ad Astra Sp. z o. o. - za spełnienie warunków aktywnego korzystania z iKonta w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 roku.

Zobacz regulamin promocji „iKonto z Bonusem”

DODATKOWO ODBIERZ NAWET 200 ZŁ ZWROTU W PROMOCJI „iKONTO Z KARTĄ - II EDYCJA”
Przystąp do promocji na etapie zakładania iKonta oraz wykonuj transakcje bezgotówkowe kartą debetową, a Bank zwróci Ci 3% wartości transakcji wykonanych w danym miesiącu, nie więcej niż 40 zł miesięcznie przez 5 miesięcy od otworzenia konta.

Zobacz regulamin promocji „iKonto z kartą – II edycja”.

Uczestnikiem promocji „iKonto z Bonusem” oraz „iKonto z kartą – II edycja” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 36 miesięcy przed dniem rozpoczęcia promocji nie była posiadaczem konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków.

Promocja „iKonto z Bonusem” będzie trwała w okresie od dnia 12 maja 2017 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 Użytkowników, lecz nie dłużej niż do dnia 21 maja 2017 roku.
Promocja „iKonto z kartą - II edycja” będzie trwała do dnia 21 maja 2017 r.
W zmieniającym się świecie Twoje konto osobiste powinno być darmowe:


zasady zasady zasady zasady

*Inne podmioty, np. operatorzy bankomatów, mogą naliczać swoje opłaty
Tabela Prowizji i Opłat dostępna pod adresem https://www.bgzbnpparibas.pl/_fileserver/item/1508550

Czy wysłaliście potwierdzenie rejestracji w promocji „iKonto z Bonusem”?

Tak, potwierdzenie zostało wysłane, razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „iKonto z Bonusem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „iKonto z Bonusem”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji "iKonto z Bonusem": kontakt@ikontozbonusem.pl. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (Opłata za połączenie według cennika operatora) lub wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „iKonto z Bonusem” i otrzymać premię kilkukrotnie?

W Regulaminie promocji "iKonto z Bonusem" znajduje się zapis, który mówi, że każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne konto osobiste.

Ile właściwie wynosi nagrodą, która mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać aż 300 zł. W tym celu połączyliśmy 2 promocje: "iKonto z Bonusem", organizowaną przez Ad Astra Sp. z o. o., gdzie można otrzymać do 100 zł oraz "iKonto z kartą - II edycja", organizowaną przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., gdzie można otrzymać do 200 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „iKonto z Bonusem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@ikontozbonusem.pl. Informacje o promocji „iKonto z Bonusem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.ikontozbonusem.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, opłata za połączenie według cennika operatora).
Otrzymanie Nagrody o wartości 100 zł w ramach Promocji „iKonto z Bonusem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.ikontozbonusem.pl w okresie od dnia 12.05.2017 r. do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 21.05.2017 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji w zakresie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika oraz ich przekazanie do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej „Bank”) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, a także o upoważnieniu Banku do przekazania Organizatorowi informacji w zakresie spełnienia warunków uprawniających do przyznania Nagrody w promocji „iKonto z Bonusem” oraz w celu przeprowadzenia Promocji i wydania Nagrody, (iii) zawarcia Umowy ramowej i otwarcia Konta Osobistego wraz z Kartą w sposób określony w Regulaminie promocji „iKonto z Bonusem” z wykorzystaniem Linka promocyjnego, umieszczonego na stronie www.ikontozbonusem.pl w terminie od 12.05.2017 r. do 05.06.2017 r., (iv) otrzymania Wpływów zdefiniowanych w Regulaminie promocji „Premia z iKontem” w wys. min. 1000 zł, w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 r., (v) wykonania Transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości minimum 300 zł w każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2017 r.
Promocja „iKonto z Bonusem” obowiązuje od dnia 12.05.2017 r do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 21.05.2017 roku. Promocja dotyczy tych osób, które w ciągu 36 miesięcy od daty rozpoczęcia Promocji nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku, a przed połączeniem BGŻ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A., nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w żadnych z ww. banków.
iKonto otwierane w ramach promocji „iKonto z Bonusem” jest prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony („Bank”). Wpływy, uprawniające Posiadacza Konta Osobistego do zwolnienia z opłaty za prowadzenie konta to wszelkie wpływy z wyłączeniem wpływów pochodzących z: innych rachunków tego samego Posiadacza prowadzonych w Banku, rachunków kredytowych służących do obsługi kredytów lub pożyczek udzielonych przez Bank Posiadaczowi, rachunków prowadzonych na rzecz Posiadacza w systemie bankowości elektronicznej BGŻOptima lub wpłat gotówkowych. Brak opłat za prowadzenie konta w przypadku miesięcznego wpływu na konto min. 1000 zł w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym naliczenie opłaty. W przeciwnym razie pobierana jest miesięczna opłata 10 zł. Brak opłat za obsługę karty debetowej w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych tą kartą na kwotę min. 300 zł w miesiącu kalendarzowym. W przeciwnym razie pobierana jest miesięczna opłata 7 zł. Informacja o koncie osobistym z planem taryfowym Konto Praktyczne dostępne są na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/ikonto oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2Promocja „iKonto z kartą – II edycja” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Przystąpienie do promocji odbywa się na etapie otwierania iKonta. Premia naliczana jest w wysokości stanowiącej 3% (trzy procent) wartości kwoty Transakcji bezgotówkowej, jaką zostało obciążone Konto, z zastrzeżeniem że przy ustalaniu wysokości należnej Premii nie są brane pod uwagę Transakcje bezgotówkowe zwrócone (gdy Posiadacz Karty zwrócił zakupiony towar, a środki pieniężne, które uprzednio zapłacił za ten towar, zostały mu zwrócone przy użyciu Karty na Konto). Bank uznaje Konto łączną kwotą naliczonych Premii wynikających z Transakcji bezgotówkowych rozliczonych w danym miesiącu kalendarzowym w kolejnym miesiącu kalendarzowym. (Szczegółowy wykaz transakcji objętych promocją znajduje się w regulaminie). Maksymalna łączna wysokość Premii naliczonych przez Bank w ramach jednego Konta w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 40 (czterdziestu) złotych. Premia naliczana jest przez 5 miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy o konto. Do promocji może przystąpić osoba która, nie jest lub nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (konta osobistego) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (a przed połączeniem BNP Paribas Banku Polska S.A. i BGŻ S.A. – w żadnym z tych banków) w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku. Szczegółowe zasady promocji „iKonto z kartą – II edycja” dostępne są w regulaminie promocji , dostępnym na www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/ikonto.
Kontakt Telefon Kontakt Telefon